Informačné značky

I. Značky o prednosti v jazde

Križovatka s prednosťou v jazde

Križovatka s prednosťou v jazde

Značka informuje o prednosti v jazde v najbližšej križovatke.
Na značke môže byť znázornené aj len samostatné pravé pripojenie.

Hlavná cesta

Hlavná cesta

Značka označuje začiatok alebo priebeh hlavnej cesty.

Koniec hlavnej cesty

Koniec hlavnej cesty

Značka informuje o ukončení hlavnej cesty.

Prednosť pred protiidúcimi vozidlami

Prednosť pred protiidúcimi vozidlami

Značka informuje vodiča o prednosti v jazde pred protiidúcimi vozidlami.

II. Značky o cestách s osobitnými pravidlami

Obec

Obec

Značka označuje miesto, od ktorého platia pravidlá cestnej premávky o správaní sa v obci a informuje o názve obce alebo miestnej časti obce tvoriacej samostatný sídelný útvar.
Ak značka informuje o názve miestnej časti obce, v spodnej časti značky sa uvádza názov obce, ku ktorej táto miestna časť administratívne patrí. 

 

Koniec obce

Koniec obce

Značka označuje miesto, kde sa končí platnosť pravidiel cestnej premávky o správaní sa v obcia informuje o názve obce alebo miestnej časti obce tvoriacej samostatný sídelný útvar.

 

Označenie obce v jazyku národnostnej menšiny

Označenie obce v jazyku národnostnej menšiny

Značka informuje o názve obce v jazyku
národnostnej menšiny na začiatku obce.

Označenie konca obce v jazyku národnostnej menšiny

Označenie konca obce v jazyku národnostnej menšiny

Značka informuje o názve obce v jazyku
národnostnej menšiny na konci obce.

Diaľnica

Diaľnica

Značka označuje miesto, od ktorého platia pravidlá cestnej premávky o správaní sa na diaľnici a miesto, od ktorého užívanie diaľnice podlieha úhrade diaľničnou známkou.

Ak diaľnica prechádza do cesty pre motorové vozidlá, značka Cesta pre motorové vozidlá zároveň označuje koniec diaľnice; ak cesta pre motorové vozidlá prechádza do diaľnice, značka Diaľnica zároveň označuje koniec cesty pre motorové vozidlá.

Koniec diaľnice

Koniec diaľnice

Značka označuje koniec diaľnice.

Cesta pre motorové vozidlá

Cesta pre motorové vozidlá

Značka označuje miesto, od ktorého platia pravidlá cestnej premávky o správaní sa na ceste pre motorové vozidlá.

Ak diaľnica prechádza do cesty pre motorové vozidlá, značka Cesta pre motorové vozidlá zároveň označuje koniec diaľnice; ak cesta pre motorové vozidlá prechádza do diaľnice, značka Diaľnica zároveň označuje koniec cesty pre motorové vozidlá.

Koniec cesty pre motorové vozidlá

Koniec cesty pre motorové vozidlá

Značka označuje koniec cesty pre motorové vozidlá.

Úsek diaľnice spoplatnený diaľničnou známkou

Úsek diaľnice spoplatnený diaľničnou známkou

Značka označuje miesto, od ktorého užívanie diaľnice podlieha úhrade diaľničnou známkou.

Úsek diaľnice nespoplatnený diaľničnou známkou

Úsek diaľnice nespoplatnený diaľničnou známkou

Značka označuje miesto, od ktorého užívanie diaľnice nepodlieha úhrade diaľničnou známkou.

Obytná zóna

Obytná zóna

Značka označuje miesto, od ktorého platia osobitné ustanovenia o cestnej premávke v obytnej zóne.

Koniec obytnej zóny

Koniec obytnej zóny

Značka označuje koniec obytnej zóny.

Pešia zóna

Pešia zóna

Značka označuje miesto, od ktorého platia osobitné ustanovenia o cestnej premávke v pešej zóne.

Koniec pešej zóny

Koniec pešej zóny

Značka označuje koniec pešej zóny.

Školská zóna

Školská zóna

Značka označuje miesto, od ktorého platia osobitné ustanovenia o cestnej premávke v školskej zóne.

Koniec školskej zóny

Koniec školskej zóny

Značka označuje koniec školskej zóny.

Jednosmerná cesta

Jednosmerná cesta

Značka označuje cestu s jednosmernou premávkou a vyznačuje dovolený smer jazdy.

Tunel

Tunel

Značka označuje tunel, v ktorom platia pravidlá cestnej premávky pre správanie sa v tuneli.
Ak ide o tunel dlhší ako 500 m, môže byť v spodnej časti značky alebo na dodatkovej tabuľke uvedený názov a dĺžka tunela.

III. Návesti

Priechod pre chodcov

Priechod pre chodcov

Značka označuje priechod pre chodcov.

Priechod pre cyklistov

Priechod pre cyklistov

Značka označuje priechod pre cyklistov.

Podchod alebo nadchod

Podchod alebo nadchod

Značka označuje podchod alebo nadchod.
Vhodným spôsobom možno označiť bezbariérový podchod alebo nadchod.

Slepá cesta

Slepá cesta

Značka označuje cestu, ktorá sa ďalej končí alebo ktorou nemožno ďalej pokračovať v jazde.
Vhodným spôsobom možno informovať o prejazdnosti slepej cesty pre cyklistov.

Služby

Služby

Značka vhodným symbolom označuje miesto, na ktorom sa poskytuje služba významná pre verejnosť.

Zastávka

Zastávka

Značka vhodným symbolom označuje zastávku vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb.

Stanovište taxi

Stanovište taxi

Značka označuje stanovište vozidiel taxislužby.

Polícia

Polícia

Značka informuje o blízkosti stanovišťa alebo útvaru Policajného zboru s nepretržitou službou.

Kontrola rýchlosti

Kontrola rýchlosti

Značka označuje miesto, kde sa vykonáva kontrola najvyššej dovolenej rýchlosti vozidiel technickým prostriedkom konštrukčne pevne spojeným so zemou.

Núdzová odstavná plocha

Núdzová odstavná plocha

Značka označuje miesto vyhradené na núdzové státie vozidla.

Miesto na núdzové brzdenie

Miesto na núdzové brzdenie

Značka vo vyznačenom smere označuje miesto na núdzové brzdenie na prudkom klesaní.

Miestna návesť

Miestna návesť

Značka označuje kraj, okres, časť obce, most a podobne.
Ak značka označuje turisticky významný cieľ alebo turistickú trasu, má hnedú farbu.

Štátna hranica

Štátna hranica

Značka označuje hranicu štátu a uvádza jeho názov.

Informácie o všeobecných pravidlách

Informácie o všeobecných pravidlách

Značka informuje vodičov vchádzajúcich na územie Slovenskej republiky o najvyššej dovolenej rýchlosti a o dennom svietení.

Dopravné obmedzenia na horskom prechode

Dopravné obmedzenia na horskom prechode

Značka vhodným textom alebo symbolom informuje o dopravných obmedzeniach na horskom prechode.

Dopravné obmedzenia na horskom prechode

Informácie o všeobecných pravidlách

Značka vhodným textom alebo symbolom informuje o dopravných obmedzeniach na horskom prechode.

Kontrola rýchlosti

Kontrola rýchlosti

Značka označuje miesto, kde sa vykonáva kontrola najvyššej dovolenej rýchlosti vozidiel technickým prostriedkom konštrukčne pevne spojeným so zemou.

Núdzová odstavná plocha

Núdzová odstavná plocha

Značka označuje miesto vyhradené na núdzové státie vozidla.

Varovná tabuľa

Varovná tabuľa

Značka upozorňuje na vjazd do protismeru.

IV. Orientačné značky

Číslo cesty I. alebo II. triedy

Číslo cesty I. alebo II. triedy

Značka informuje o čísle cesty I. triedy alebo o čísle cesty II. triedy.

Číslo cesty III. triedy

Číslo cesty III. triedy

Značka informuje o čísle cesty III. triedy.

Číslo diaľnice alebo rýchlostnej cesty

Číslo diaľnice alebo rýchlostnej cesty

Značka informuje o čísle diaľnice alebo o čísle rýchlostnej cesty.

Číslo E-cesty

Číslo E-cesty

Značka informuje o čísle cesty zaradenej do
medzinárodnej siete ciest kategórie E.

Kilometrovník

Kilometrovník

Značka informuje o približnej vzdialenosti v
kilometroch od začiatku cesty alebo od iného
referenčného bodu na ceste.
Značka môže obsahovať aj číslo cesty a smer k najbližšiemu telefónu núdzového volania.

IV. 2. Smerové značky na cestách mimo diaľnic

Smerová predzvesť

Smerová predzvesť

Značka vopred informuje o smere jazdy k
vyznačeným cieľom.
Ak je značka umiestnená nad vozovkou so šípkami vyznačenými nad jednotlivými jazdnými pruhmi, informuje zároveň o potrebe včasného zaradenia sa do jazdných pruhov podľa jednotlivých cieľových blokov.

Smerová a pruhová predzvesť

Smerová a pruhová predzvesť

Značka vopred informuje o smere jazdy k
vyznačeným cieľom a o radení do jazdných pruhov v priestore križovatky.

Smerová návesť

Smerová návesť

Značka informuje o smere jazdy k  vyznačeným cieľom.
Ak je značka umiestnená nad vozovkou so šípkami vyznačenými nad jednotlivými jazdnými pruhmi, informuje zároveň o radení do jazdných pruhov podľa jednotlivých cieľových blokov.

 

Značka sa nachádza bezprostredne pred alebo bezprostredne za miestom odbočenia.

Tabuľový smerník

Tabuľový smerník

Značka informuje o smere jazdy k vyznačeným cieľom; v prípade sídelných cieľov značka spravidla informuje aj o vzdialenosti do centra týchto cieľov.
Značka sa nachádza bezprostredne pred alebo bezprostredne za miestom odbočenia.

Šípový smerník

Šípový smerník

Značka informuje o odbočení k vyznačeným cieľom a v prípade sídelných cieľov spravidla aj o vzdialenosti do centra týchto cieľov.

Šípový smerník k diaľnici

Šípový smerník k diaľnici

Značka informuje o odbočení k diaľnici alebo k diaľniciam a podľa potreby aj o diaľkových cieľoch.

Šípový smerník k zvláštnemu alebo miestnemu cieľu

Šípový smerník k zvláštnemu alebo miestnemu cieľu

Značka informuje o odbočení k zvláštnym cieľom alebo v obci informuje o odbočení k miestnym cieľom.

Šípový smerník k turistickému cieľu

Šípový smerník k turistickému cieľu

Značka informuje o odbočení k turistickým cieľom.

Nepriama návesť

Nepriama návesť

Značka informuje o smere jazdy k vyznačeným zvláštnym alebo turistickým cieľom prostredníctvom smeru jazdy k sídelnému cieľu.
Farebnosť vyznačených zvláštnych a turistických cieľov zodpovedá farebnosti príslušného šípového smerníka.

IV. 3. Smerové značky na diaľniciach

Ohlasovacia tabuľa

Ohlasovacia tabuľa

Značka informuje o blízkosti výjazdu, diaľničného uzla alebo odpočívadla a uvádza základné informácie o ňom.

Nepriama návesť na diaľnici

Nepriama návesť na diaľnici

Značka informuje o doplnkových zvláštnych alebo miestnych cieľoch, ktoré sú dostupné prostredníctvom vyznačeného výjazdu.

Smerová predzvesť na diaľnici

Smerová predzvesť na diaľnici

Značka vopred informuje o smere jazdy k
vyznačeným cieľom.
Ak je značka umiestnená nad vozovkou so šípkami vyznačenými nad jednotlivými jazdnými pruhmi, informuje zároveň o radení do jazdných pruhov podľa jednotlivých cieľových blokov.

Smerová návesť na diaľnici

Smerová návesť na diaľnici

Značka informuje o smere jazdy k vyznačeným cieľom.
Ak je značka umiestnená nad vozovkou so šípkami vyznačenými nad jednotlivými jazdnými pruhmi, informuje zároveň o radení do jazdných pruhov podľa jednotlivých cieľových blokov.

 

Výjazdová tabuľa

Výjazdová tabuľa

Značka vhodným nápisom označuje miesto a smer výjazdu alebo odbočenia na odpočívadlo.

Diaľková tabuľa

Diaľková tabuľa

Značka informuje o vzdialenostiach k vyznačeným diaľkovým cieľom.
V blízkosti odbočenia na inú diaľnicu uvádza značka pod čiarou informácie o diaľkových cieľoch tejto diaľnice.
Značku možno použiť aj mimo diaľnice; základná plocha značky je v takom prípade modrej farby.

Turistická tabuľa

Turistická tabuľa

Značka informuje o významnej atraktivite
cestovného ruchu, ktorá je dostupná prostredníctvom nasledujúceho výjazdu.

Tabuľový smerník na odpočívadle

Tabuľový smerník na odpočívadle

Značka na odpočívadle informuje o smere jazdy k vyznačeným objektom služieb, k parkovacím miestam podľa druhu vozidiel alebo o smere jazdy z odpočívadla.

IV. 4. Smerové značky pre cyklistickú premávku

Cyklistický smerník tabuľový

Cyklistický smerník tabuľový

Značka informuje o smere jazdy k vyznačeným cieľom po cyklistickej trase a podľa potreby aj o vzdialenosti k týmto cieľom a o čísle alebo inom označení cyklotrasy.
Ak sa na značke vyobrazujú turistické ciele, nápisy a symboly sú hnedej farby.

Cyklistický smerník šípový

Cyklistický smerník šípový

Značka informuje o smere odbočenia k vyznačeným cieľom po cyklistickej trase a podľa potreby aj o vzdialenosti k týmto cieľom a o čísle alebo inom označení cyklotrasy.
Ak sa na značke vyobrazujú turistické ciele, nápisy a symboly sú hnedej farby.

Cyklistický medzismerník

Cyklistický medzismerník

Značka informuje o priebehu cyklotrasy
cez križovatku.

Číslo cyklotrasy

Číslo cyklotrasy

Značka v spojení s cyklistickým smerníkom informuje o čísle alebo inom označení cyklotrasy.

V. Značky o náhradných a obchádzkových trasách

V. 1. Trvalé náhradné trasy pre diaľničnú premávku

Náhradná trasa

Náhradná trasa

Značka informuje o smere jazdy po trvalo určenej náhradnej trase k diaľnici. Značka bez šípky informuje o začiatku náhradnej trasy a prečiarknutá značka bez šípky o konci náhradnej trasy.
Náhradná trasa k diaľnici vedie od výjazdu spravidla k nasledujúcemu vjazdu na tú istú diaľnicu a slúži na obchádzanie úseku diaľnice v prípade kolóny alebo iného dopravného obmedzenia.
Tam, kde sa stretáva viac náhradných trás, môže byť nad značkou pre lepšiu orientáciu umiestnená tabuľka vyznačujúca diaľkový cieľ príslušnej
diaľnice alebo jej číslo.

Zmena náhradnej trasy

Zmena náhradnej trasy

Značka informuje o pokračovaní náhradnej trasy po inej náhradnej trase.

V. 2. Obchádzkové trasy

Uzávierková predzvesť

Uzávierková predzvesť

Značka vopred informuje o čiastočnej alebo úplnej uzávierke cesty a podľa potreby o obchádzkovej trase.

Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky

Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky

Značka informuje o smere jazdy po obchádzkovej trase.
Ak je obchádzková trasa číslovaná, uvádza sa jej číslo v hornej časti značky; značka bez šípky s uvedeným číslom obchádzkovej trasy informuje o začiatku obchádzkovej trasy a prečiarknutá značka
bez šípky o konci náhradnej trasy.
Ak je obchádzková trasa určená pre určitý druh vozidiel, vyznačuje sa symbol vozidla na samostatnej tabuľke nad značkou; takto môže byť pre lepšiu orientáciu uvedený tiež diaľkový cieľ obchádzanej cesty alebo jej číslo. Ak obchádzková
trasa nie je číslovaná, môžu sa tieto informácie uvádzať v hornej časti značky.

Ohlasovacia tabuľa obchádzky

Ohlasovacia tabuľa obchádzky

Značka informuje o blízkosti čiastočnej alebo úplnej uzávierky a k nej ustanovenej obchádzkovej trasy.
Na značke môže byť namiesto nápisu „obchádzka“ vyznačené číslo obchádzkovej trasy, diaľkový cieľ
obchádzanej cesty alebo symbol druhu vozidiel, pre ktoré je obchádzka určená.

Šípový smerník na vyznačenie obchádzky

Šípový smerník na vyznačenie obchádzky

Značka označuje miesto a smer odbočenia
obchádzkovej trasy; nachádza sa bezprostredne za miestom odbočenia.
Na značke môže byť namiesto nápisu „obchádzka“ vyznačené číslo obchádzkovej trasy, diaľkový cieľ
obchádzanej cesty alebo symbol druhu vozidiel, pre ktoré je obchádzka určená.

Koniec obchádzky

Koniec obchádzky

Značka informuje o konci obchádzkovej trasy.
Na značke môže byť namiesto nápisu „obchádzka“ vyznačené číslo obchádzkovej trasy, diaľkový cieľ
obchádzanej cesty alebo symbol druhu vozidiel, pre ktoré je obchádzka určená.

Bloková obchádzka

Bloková obchádzka

Značka vhodným spôsobom informuje v obci o križovatke, na ktorej je zakázané odbočenie alebo prikázaný smer jazdy a vyznačuje smer obchádzania.

VI. Pruhové značky

Počet jazdných pruhov

Počet jazdných pruhov

Značka informuje o počte jazdných pruhov.

Zníženie počtu jazdných pruhov

Zníženie počtu jazdných pruhov

Značka informuje o znížení počtu jazdných pruhov a o spôsobe jeho zníženia.

Zvýšenie počtu jazdných pruhov

Zvýšenie počtu jazdných pruhov

Značka informuje o zvýšení počtu jazdných pruhov a o spôsobe jeho zvýšenia.

Bezkolízne pripojenie

Bezkolízne pripojenie

Značka informuje o bezkolíznom spojení ciest a o spôsobe vedenia jazdných pruhov.

Presmerovanie jazdných pruhov

Presmerovanie jazdných pruhov

Značka informuje o presmerovaní jazdných pruhov do protismerného jazdného pásu, k okraju vozovky alebo o inej zmene smerovania jazdných pruhov.

Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou

Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou

Značka informuje na viacpruhovej ceste o potrebe včasného zaradenia sa do jazdných pruhov pred križovatkou podľa jednotlivých smerov jazdy tam, kde je usporiadanie radiacich pruhov v križovatke neobvyklé alebo inak neočakávateľné.

Kontakt

Murgašova 94, 058 01, Poprad (budova Obchodnej akadémie)

TEL: +421 908 507 995 

EMAIL: info@autoskolapavuk.sk

Pin It on Pinterest

Share This