Regulačné značky

I. Značky o dávaní prednosti v jazde

Daj prednosť v jazde!

Daj prednosť v jazde!

Značka ukladá vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde.

Prednosť protiidúcich vozidiel

Prednosť protiidúcich vozidiel

Prednosť protiidúcich vozidiel
Značka ukladá vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde protiidúcim vozidlám.

Stoj, daj prednosť v jazde!

Stoj, daj prednosť v jazde!

Značka ukladá vodičovi povinnosť zastaviť vozidlo a dať prednosť v jazde.

Vodič je povinný zastaviť vozidlo a) na značke STOP čiara alebo b) na takom mieste, odkiaľ má náležitý rozhľad na križovatku alebo na železničnú trať.

Ako predbežná značka k tejto značke sa používa značka Daj prednosť v jazde! s dodatkovou tabuľkou Vzdialenosť k povinnému zastaveniu s uvedením skutočnej vzdialenosti k miestu, na ktoré sa vzťahuje povinnosť zastaviť vozidlo.

II. Príkazové a zákazové značky

II.A Smer jazdy

Značky o smere jazdy neplatia pre električku a trolejbus. 

Prikázaný smer jazdy

Prikázaný smer jazdy

Značka prikazuje jazdu vo vyznačenom smere alebo vyznačených smeroch.

Prikázaný smer odbočenia

Prikázaný smer odbočenia

Značka prikazuje odbočenie vo vyznačenom smere

Prikázaný smer obchádzania

Prikázaný smer obchádzania

Značka prikazuje obchádzanie vo vyznačenom smere.

Kruhový objazd

Kruhový objazd

Značka označuje kruhový objazd a prikazuje smer jazdy v smere vyznačenom šípkami na značke.

Zákaz odbočenia

Zákaz odbočenia

Značka zakazuje odbočenie vo vyznačenom smere.

Zákaz otáčania

Zákaz otáčania

Značka zakazuje otáčanie.

II.B Špeciálne cestičky alebo pruhy

1. Používanie špeciálnej cestičky alebo pruhu iným účastníkom cestnej premávky ako tým, pre ktorého sú určené, je zakázané, ak pravidlá cestnej premávky neustanovujú inak.

2. Regulácia vyplývajúca zo značiek o špeciálnej cestičke alebo pruhu platí len pre celú šírku cestičky alebo pruhu. Regulácia vyplývajúca zo značiek o špeciálnej cestičke alebo pruhu platí najďalej po miesto, kde je koniec cestičky alebo pruhu jednoznačne rozoznateľný.

Cestička pre chodcov

Cestička pre chodcov

Značka označuje komunikáciu určenú pre chodcov a prikazuje chodcovi použiť takto označenú cestičku.

Cyklistická komunikácia

Cyklistická komunikácia

Značka označuje cestičku pre cyklistov alebo cyklistický pruh a prikazuje cyklistovi použiť takto označenú cestičku alebo pruh.

Spoločná cestička  pre chodcov a cyklistov

Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov

Značka označuje spoločnú komunikáciu určenú pre chodcov a cyklistov a prikazuje im ju použiť.

Oddelená cestička  pre chodcov a cyklistov

Oddelená cestička pre chodcov a cyklistov

Značka označuje oddelenú komunikáciu určenú pre chodcov a cyklistov a vyznačuje, ktorý pruh je určený pre chodcov a ktorý pruh je určený pre cyklistov; cyklistom a chodcom prikazuje použiť časť pre nich určenú.

Vyhradený pruh pre verejnú dopravu

Vyhradený pruh pre verejnú dopravu

Značka označuje vyhradený pruh pre vozidlá pravidelnej verejnej dopravy osôb a prikazuje im ho prednostne použiť.

Koniec špeciálnej cestičky alebo pruhu

Koniec špeciálnej cestičky alebo pruhu

Značka ukončuje špeciálnu cestičku alebo pruh.

Na značke sa použije zhodný symbol z týchto značiek doplnený červeným šikmým pruhom.

II.C Zákazy vjazdu

Značky o zákaze vjazdu neplatia pre električku a trolejbus.

Zákaz vjazdu

Zákaz vjazdu

Značka zakazuje vjazd všetkými vozidlami.

Zákaz vjazdu pre všetky vozidlá

Zákaz vjazdu pre všetky vozidlá

Značka zakazuje vjazd všetkými vozidlami v oboch smeroch jazdy.

Zákaz vjazdu pre všetky motorové vozidlá

Zákaz vjazdu pre všetky motorové vozidlá

Značka zakazuje vjazd všetkými motorovými vozidlami.

Zákaz vjazdu (vstupu) pre

Zákaz vjazdu (vstupu) pre

Značka zakazuje vjazd alebo vstup vozidlami alebo účastníkmi cestnej premávky vyznačeným symbolom.

Zákaz vjazdu pre vozidlá prepravujúce nebezpečné veci

Zákaz vjazdu pre vozidlá prepravujúce nebezpečné veci

Značka zakazuje vjazd vozidlami prepravujúcimi nebezpečné veci, ktoré musia byť označené podľa Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR).

Zákaz vjazdu pre vozidlá prepravujúce náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody

Zákaz vjazdu pre vozidlá prepravujúce náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody

Značka zakazuje vjazd vozidlami prepravujúcimi najmenej 60 litrov nákladu, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody.

Iné množstvo alebo druh nákladu možno vyznačiť na dodatkovej tabuľke.

Maximálna hmotnosť

Maximálna hmotnosť

Značka zakazuje vjazd vozidlom alebo jazdnou súpravou, ktorých okamžitá hmotnosť vrátane nákladu, vodiča a cestujúcich presahuje vyznačenú hranicu na značke.

Pri jazdnej súprave sa obmedzenie hmotnosti vzťahuje na každé vozidlo zapojenej súpravy osobitne.

Pri jazdnej súprave tvorenej ťahačom a návesom sa maximálna hmotnosť vzťahuje na okamžitú hmotnosť ťahača a hmotnosť návesu pripadajúcu na ťahač a na zostatkovú hmotnosť návesu osobitne.

 Maximálna hmotnosť na nápravu

Maximálna hmotnosť na nápravu

Značka zakazuje vjazd vozidlom, ktorého okamžitá hmotnosť vrátane nákladu, vodiča a cestujúcich pripadajúca na najviac zaťaženú nápravu presahuje vyznačenú hranicu.

Maximálna šírka

Maximálna šírka

Značka zakazuje vjazd vozidlom, ktorého okamžitá šírka vrátane nákladu presahuje vyznačenú hranicu.

Maximálna výška

Maximálna výška

Značka zakazuje vjazd vozidlom, ktorého okamžitá výška vrátane nákladu presahuje vyznačenú hranicu

Maximálna dĺžka

Maximálna dĺžka

Značka zakazuje vjazd vozidlom alebo súpravou vozidiel, ktorých okamžitá dĺžka vrátane nákladu presahuje vyznačenú hranicu.

Povinné zastavenie vozidla

Povinné zastavenie vozidla

Značka zakazuje pokračovať v jazde bez zastavenia vozidla.

Na značke sa stručne uvádza dôvod zastavenia

Nízkoemisná zóna

Nízkoemisná zóna

Značka označuje začiatok nízkoemisnej zóny, v ktorej je premávka vozidiel regulovaná podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

Koniec nízkoemisnej zóny

Koniec nízkoemisnej zóny

Značka označuje koniec nízkoemisnej zóny.

II.D Spôsob jazdy 

Najnižšia dovolená rýchlosť

Najnižšia dovolená rýchlosť

Značka prikazuje jazdiť rýchlosťou nie nižšou ako vyznačenou rýchlosťou v kilometroch za hodinu; to neplatí, ak je to potrebné z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Značka zároveň ukončuje platnosť predchádzajúcej značky Najnižšia dovolená rýchlosť.

Najvyššia dovolená rýchlosť

Najvyššia dovolená rýchlosť

Značka zakazuje jazdiť rýchlosťou vyššou ako vyznačenou rýchlosťou v kilometroch za hodinu.

Značka zároveň ukončuje platnosť predchádzajúcej značky Najvyššia dovolená rýchlosť.

Koniec najnižšej dovolenej rýchlosti

Koniec najnižšej dovolenej rýchlosti

Značka ukončuje príkaz vyplývajúci z predchádzajúcej značky Najnižšia dovolená rýchlosť .

Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti

Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti

Značka ukončuje zákaz vyplývajúci z predchádzajúcej značky Najvyššia dovolená rýchlosť .

Zákaz predchádzania

Zákaz predchádzania

Značka zakazuje predchádzať vľavo motorové vozidlo okrem motocykla bez postranného vozíka.

Koniec zákazu predchádzania

Koniec zákazu predchádzania

Značka ukončuje zákaz vyplývajúci z predchádzajúcej značky Zákaz predchádzania .

Zákaz predchádzania pre nákladné vozidlá

Zákaz predchádzania pre nákladné vozidlá

Značka zakazuje predchádzať vľavo s nákladným vozidlom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3,5 t motorové vozidlo okrem motocykla bez postranného vozíka.

Koniec zákazu predchádzania pre nákladné vozidlá

Koniec zákazu predchádzania pre nákladné vozidlá

Značka ukončuje zákaz vyplývajúci z predchádzajúcej značky Zákaz predchádzania pre nákladné vozidlá

Snehové reťaze

Snehové reťaze

Značka prikazuje použiť pri jazde snehové reťaze alebo iné rovnocenné zariadenie minimálne na kolesách jednej hnacej nápravy.

Koniec snehových reťazí

Koniec snehových reťazí

Značka ukončuje príkaz vyplývajúci z predchádzajúcej značky Snehové reťaze

Minimálna vzdialenosť medzi vozidlami

Minimálna vzdialenosť medzi vozidlami

Značka zakazuje jazdu vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3,5 t jazdiacimi za sebou vo vzdialenosti kratšej ako je vyznačená na značke.

Koniec viacerých zákazov

Koniec viacerých zákazov

Značka ukončuje zákazy vyplývajúce zo značiek Najvyššia dovolená rýchlosť , Zákaz predchádzania , Zákaz predchádzania pre nákladné vozidlá , Minimálna vzdialenosť medzi vozidlami a reguláciu vyplývajúcu z pruhových značiek.

Zóna  najvyššej dovolenej rýchlosti

Zóna najvyššej dovolenej rýchlosti

Značka označuje začiatok zóny, v ktorej je zakázané jazdiť rýchlosťou vyššou ako vyznačenou rýchlosťou v kilometroch za hodinu.

Koniec zóny najvyššej dovolenej rýchlosti

Koniec zóny najvyššej dovolenej rýchlosti

Značka označuje koniec zóny najvyššej dovolenej rýchlosti.

II.E Statická doprava

1. Regulácia vyplývajúca zo značky pre statickú dopravu okrem zónovej značky platí na tej strane cesty, pri ktorej je značka umiestnená.

2. Regulácia vyplývajúca zo značky Zákaz zastavenia a Zákaz státia sa končí najbližšou križovatkou.

3. Regulácia vyplývajúca zo značky Parkovanie a Parkovanie na chodníku platí najďalej 5 m pred najbližšou križovatkou.

4. Na značke pre statickú dopravu umiestnenej šikmo na os vozovky možno začiatok jej platnosti vyznačiť bielou vodorovnou šípkou smerujúcou k vozovke , priebeh jej platnosti vyznačiť bielou vodorovnou šípkou smerujúcou k vozovke a bielou vodorovnou šípkou smerujúcou od vozovky a koniec jej platnosti bielou vodorovnou šípkou smerujúcou od vozovky .

5. Na značke pre statickú dopravu umiestnenej pozdĺžne s osou vozovky možno smer jej platnosti vyznačiť bielou vodorovnou šípkou alebo bielymi vodorovnými šípkami.

Zákaz zastavenia

Zákaz zastavenia

Značka zakazuje zastavenie a státie.
Zákaz platí aj na priľahlý chodník.

Zákaz státia

Zákaz státia

Značka zakazuje státie.
Zákaz platí aj na priľahlý chodník.

Zóna zákazu státia

Zóna zákazu státia

Značka označuje začiatok zóny, v ktorej je zakázané státie okrem státia na vyznačených parkovacích miestach

Koniec zóny zákazu státia

Koniec zóny zákazu státia

Značka označuje koniec zóny zákazu státia

Parkovacia zóna

Parkovacia zóna

Značka označuje začiatok zóny, v ktorej je státie vozidiel dovolené len na vyznačených parkovacích miestach a len za určitých podmienok uvedených na dodatkovej tabuľke.

Koniec parkovacej zóny

Koniec parkovacej zóny

Značka označuje koniec parkovacej zóny.

Parkovanie

Parkovanie

Značka označuje miesto alebo priestor, kde je dovolené zastavenie a státie vozidiel.

Ak je pod značkou umiestnená dodatková tabuľka so symbolom osoby so zdravotným postihnutím , značka označuje vyhradené parkovanie, kde je dovolené zastavenie a státie len vozidiel s parkovacím preukazom.

Vhodným spôsobom možno označiť parkovaciu garáž alebo parkovací dom.

Parkovanie na chodníku

Parkovanie na chodníku

Značka umožňuje státie vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t na chodníku a vyznačeným symbolom označuje spôsob ich státia.

Ak je pod značkou umiestnená dodatková tabuľka so symbolom osoby so zdravotným postihnutím , značka označuje vyhradené parkovanie, kde je dovolené zastavenie a státie len vozidiel s parkovacím preukazom.

III. Značky o jazde po krajnici

Jazda po krajnici

Jazda po krajnici

Značka umožňuje používať krajnicu ako jazdný pruh.

V úseku platnosti značky sa krajnica považuje za súčasť vozovky a značka Pozdĺžna súvislá čiara, ktorá vyznačuje okraj vozovky, má význam značky Pozdĺžna prerušovaná čiara.

Koniec jazdy po krajnici

Koniec jazdy po krajnici

Značka končí platnosť predchádzajúcej značky Jazda po krajnici a Opustite krajnicu

Opustite krajnicu

Opustite krajnicu

Značka prikazuje vodičovi krajnicu čo najskôr opustiť.

V úseku platnosti značky sa krajnica považuje za súčasť vozovky a značka Pozdĺžna súvislá čiara, ktorá vyznačuje okraj vozovky, má význam značky Pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou (sprava)

Obchádzanie prekážky po krajnici

Obchádzanie prekážky po krajnici

Značka prikazuje vodičovi jazdiacemu v pravom jazdnom pruhu použiť na obchádzanie prekážky krajnicu; vodičovi jazdiacemu v inom ako pravom jazdnom pruhu značka prikazuje prejsť do vedľajšieho jazdného pruhu spôsobom vyznačeným na značke.

Kontakt

Murgašova 94, 058 01, Poprad (budova Obchodnej akadémie)

TEL: +421 908 507 995 

EMAIL: info@autoskolapavuk.sk

Pin It on Pinterest

Share This