Vodorovné značky

Pozdĺžna súvislá čiara

Pozdĺžna súvislá čiara

Značka vyznačuje jazdný pruh alebo okraj vozovky.

Ak značka vyznačuje jazdný pruh, je zakázané ju prechádzať alebo nákladom presahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie prekážky cestnej premávky.

Ak značka vyznačuje vyhradený pruh pre verejnú dopravu, je značka širšia a vnútri pruhu je v pravidelných vzdialenostiach doplnená symbolom BUS.

Ak značka vyznačuje cyklistický pruh, je značka širšia a vnútri pruhu je v pravidelných vzdialenostiach doplnená symbolom bicykla.

Ak značka vyznačuje vyhradený pruh pre verejnú dopravu alebo cyklistický pruh, má pre ostatných účastníkov cestnej premávky význam značky vyznačujúcej okraj vozovky.

Ak značka oddeľuje protismerné jazdné pruhy, môže byť vyznačená ako dvojitá čiara.

Pozdĺžna prerušovaná čiara

Pozdĺžna prerušovaná čiara

Značka vyznačuje jazdný pruh alebo okraj vozovky.

Značku možno prechádzať pri dodržaní pravidiel cestnej premávky

Značka doplnená symbolom bicykla v pravidelných vzdialenostiach vyznačuje ochranný pruh pre cyklistov. Do ochranného pruhu pre cyklistov smie vodič motorového vozidla vojsť len v prípade nevyhnutnej potreby, pričom nesmie ohroziť cyklistov.

Ak je značka vyznačená ako dvojitá čiara, vyznačuje jazdný pruh používaný striedavo pre jeden aj druhý smer jazdy.

Pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou

Pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou

Značka vyznačuje jazdný pruh.
Vodič je povinný riadiť sa významom bližšej čiary.

STOP čiara

STOP čiara

Značka vyznačuje miesto, kde je vodič povinný
zastaviť na príkaz značky Stoj, daj prednosť v jazde!
alebo pred križovatkou s riadenou premávkou.

Značka môže byť doplnená nápisom STOP.
Značkou možno vyznačiť predsunutý priestor určený
pre cyklistov čakajúcich na svetelný signál zelenej
farby, pričom cyklista je povinný zastaviť až pred
vzdialenejšou čiarou.

Čakacia čiara

Čakacia čiara

Značka vyznačuje miesto, kde sa vodičovi odporúča
zastaviť vozidlo, ak dáva prednosť v jazde.
Značka môže byť vyznačená aj prerušovanou čiarou
tvorenou malými plnými trojuholníkmi vrcholmi
orientovanými proti smeru jazdy.

Čakacia čiara

Značka vyznačuje miesto, kde sa vodičovi odporúča
zastaviť vozidlo, ak dáva prednosť v jazde.
Značka môže byť vyznačená aj prerušovanou čiarou
tvorenou malými plnými trojuholníkmi vrcholmi
orientovanými proti smeru jazdy.

Priechod pre chodcov

Priechod pre chodcov

Značka vyznačuje priechod pre chodcov.

Miesto na prechádzanie

Miesto na prechádzanie

Značka vyznačuje miesto prispôsobené na
prechádzanie chodcov a cyklistov.

Priechod pre cyklistov

Priechod pre cyklistov

Značka vyznačuje priechod pre cyklistov.
Ak je priechod pre cyklistov primknutý k priechodu
pre chodcov, vyznačuje sa len jednou čiarou.

Koridor pre cyklistov

Koridor pre cyklistov

Značka vyznačuje smer jazdy cyklistov.
Vodičov motorových vozidiel upozorňuje, že sa nachádzajú na vozovke so zvýšeným pohybom cyklistov.

Vyšrafovaný priestor

Vyšrafovaný priestor

Značka vyznačuje priestor, do ktorého je zakázané
vchádzať alebo doň nákladom presahovať, ak to nie
je potrebné na obchádzanie prekážky cestnej
premávky.

Cikcak čiara

Cikcak čiara

Značka vyznačuje priestor, kde je zakázané státie
vozidiel.
Značka doplnená symbolom BUS alebo TRAM
vyznačuje zastávku vozidiel pravidelnej verejnej
dopravy osôb, na ktorej je zastavenie a státie
dovolené len pre vozidlá pravidelnej verejnej
dopravy osôb.
Značka doplnená symbolom TAXI vyznačuje
stanovište taxíkov, na ktorom je zastavenie a státie
dovolené len pre vozidlá taxislužby na vykonávanie
zmluvnej prepravy osôb.

Parkovacie miesta

Parkovacie miesta

Značka vhodným spôsobom vyznačuje miesto, kde
je dovolené zastavenie a státie a určený spôsob státia.
Ak značka vyznačuje priestor parkovacieho miesta s
vyhradeným státím, môže byť doplnená vhodným
nápisom alebo symbolom.

Smerové šípky

Smerové šípky

Smerové šípky vyznačené medzi pozdĺžnymi
čiarami vyjadrujú spôsob radenia do jazdných
pruhov a prikázaný smer jazdy cez nasledujúcu
križovatku alebo odbočenie vo vyznačenom smere.
Značka doplnená symbolom BUS vyznačuje
prikázaný smer jazdy cez nasledujúcu križovatku
alebo odbočenie vo vyznačenom smere len pre
vozidlá pravidelnej verejnej dopravy osôb.

Predbežné šípky

Predbežné šípky

Značka umiestnená v osi priebežného jazdného pruhu vyznačuje jeho blížiace sa skončenie.
Značka umiestnená v osi Pozdĺžnej prerušovanej čiary na ceste s obojsmernou premávkou vyznačuje blížiaci sa prechod Pozdĺžnej prerušovanej čiary do Pozdĺžnej súvislej čiary.

Kontakt

Murgašova 94, 058 01, Poprad (budova Obchodnej akadémie)

TEL: +421 908 507 995 

EMAIL: info@autoskolapavuk.sk

Pin It on Pinterest

Share This