8229

TEST 27

1 / 27

Križovatkou s riadenou premávkou sa rozumie

2 / 27

Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené

3 / 27

Vodič nesmie

4 / 27

Mimo obce na ceste s troma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič motocykla s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 45 km.h-1 použiť na predchádzanie

5 / 27

Ak je to nevyhnutne potrebné najmä na zaradenie do radu stojacich vozidiel alebo na vyjdenie z neho, vodič smie cúvať

6 / 27

Vodič nesmie zastaviť a stáť na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako

7 / 27

Znamenie o zmene smeru jazdy rukou sa dáva

8 / 27

Vlečenie motorového vozidla na diaľnici je

9 / 27

V úseku diaľnice prechádzajúcom cez obec smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej

10 / 27

Účastník dopravnej nehody je povinný preukázať svoju totožnosť na požiadanie

11 / 27

Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia musí vodič iného vozidla

12 / 27

Osoba vykonávajúca práce spojené s jej údržbou, opravou alebo s výstavbou cesty je oprávnená dávať pokyny na zastavenie vozidla

13 / 27

Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou, to platí

14 / 27

Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

15 / 27

Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

16 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

17 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

18 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

19 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

20 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

21 / 27

Táto dopravná značka

Question Image

22 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

23 / 27

Táto dodatková tabuľka vyznačuje

Question Image

24 / 27

Prednosť v jazde má vodič

Question Image

25 / 27

Ako prvé prejde cez križovatku

Question Image

26 / 27

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

Question Image

27 / 27

Ako posledné prejde cez križovatku

Question Image

Your score is

0%

Kontakt

Francisciho 3288/35 , 058 01 Poprad (vedľa OC Forum)

TEL: +421 905 709 576 

EMAIL: info@autoskolapavuk.sk

Pin It on Pinterest

Share This