Výstražné značky

Zákruta vpravo / vľavo

Značka upozorňuje na smerový oblúk vpravo/ vľavo, kde si bezpečný prejazd vyžaduje výrazné zníženie rýchlosti jazdy s ohľadom na parametre cesty, po ktorom nasleduje priamy úsek cesty.

Dvojitá zákruta, prvá vpravo/vľavo

Značka upozorňuje na dva protismerné oblúky nasledujúce bezprostredne za sebou, z ktorých prvý je vpravo /vľavo a druhý vľavo / vpravo.

Nebezpečné klesanie / Nebezpečné stúpanie

Značky upozorňujú na miesto, kde klesanie / stúpanie cesty presahuje 10 % alebo kde miestne podmienky robia klesanie / stúpanie nebezpečným, napríklad kde sa nachádza železničné priecestie, križovatka a podobne.

Zúžená vozovka sprava / Zúžená vozovka zľava

Značky upozorňujú na miesto, kde sa vozovka zužuje len z jednej strany v smere jazdy vodiča.

Nerovnosť vozovky

Značka upozorňuje na priečne alebo pozdĺžne nerovnosti povrchu vozovky, napríklad výtlky, výmole, vyjazdené koľaje a podobne.

Zúžená vozovka z oboch strán

Značka upozorňuje na miesto, kde sa vozovka zužuje z oboch strán v smere jazdy vodiča, napríklad zúženým miestom môže byť stavebný záber, podjazd, most a podobne.

Spomaľovací prah

Značka vopred upozorňuje na umelú nerovnosť na povrchu cesty vytvorenú umiestnením spomaľovacieho prahu.

Nebezpečná krajnica

Značka, ktorej významový symbol môže byť obrátený, upozorňuje na zníženú, nespevnenú alebo inak nebezpečnú krajnicu.

Nebezpečenstvo šmyku

Značka upozorňuje na miesto alebo úsek vozovky so zvýšeným rizikom vzniku šmyku vozidla aj na suchej vozovke.

Sneh alebo poľadovica

Značka upozorňuje na úsek vozovky, na ktorom sa nachádza ujazdený a zľadovatený sneh alebo na ktorom hrozí nebezpečenstvo poľadovice.

Hmla

Značka upozorňuje na úsek vozovky, na ktorom sa dá predpokladať znížená viditeľnosť najmä z dôvodu výskytu hmly, prípadne dymu.

Odletujúci štrk

Značka upozorňuje na miesto alebo úsek vozovky, na ktorom sa dá predpokladať zvýšené riziko odletujúceho štrku spod kolies vozidiel.

Svetelné signály

Značka upozorňuje na miesto cesty, kde je premávka riadená svetelnými signálmi, ktoré by inak vodič neočakával alebo ktoré nie sú z dostatočnej vzdialenosti viditeľné.

Priechod pre chodcov

Značka upozorňuje na vyznačený priechod pre chodcov, ktorý by vodič inak neočakával alebo ktorý nie je z dostatočnej vzdialenosti viditeľný. Značka sa používa najmä mimo obce; v obci vtedy, ak vyznačený priechod pre chodcov je umiestnený mimo križovatky.

Chodci

Značka upozorňuje na miesto alebo na úsek cesty, na ktorej je zvýšený pohyb chodcov, napríklad v blízkosti závodov, domovov dôchodcov a podobne.

Deti

Značka upozorňuje na miesto alebo na úsek cesty, na ktorej je zvýšený pohyb detí a kde sa dá predpokladať zvýšené riziko ich neočakávaného vstupu do vozovky, napríklad v blízkosti školy, detského ihriska a podobne.

Cyklisti

Značka upozorňuje na miesto alebo úsek cesty, kde je zvýšený pohyb cyklistov, alebo upozorňuje na miesto, kde cyklisti prechádzajú cez cestu alebo na ňu vchádzajú.

Zvieratá

Značka upozorňuje na miesto alebo na úsek cesty, na ktorom môže dochádzať k častému výskytu domácich zvierat.

Zver

Značka upozorňuje na miesto alebo na úsek cesty, na ktorom sa dá predpokladať zvýšené riziko neočakávaného prebiehania voľne žijúcej zveri cez cestu alebo kde vo väčšom množstve tiahnu cez cestu drobné živočíchy, napríklad v lesoch, horských oblastiach, vo zverníkoch a podobne.

Práca

Značka upozorňuje na prácu na ceste, prípadne na jej súčastiach, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť cestnej premávky alebo pri ktorej by mohli byť ohrození pracovníci, ktorí túto činnosť vykonávajú.

Padajúce kamene

Značka upozorňuje na miesto alebo úsek vozovky, na ktorom sa dá predpokladať, že môže dôjsť k zosuvom alebo padaniu kameňov na vozovku.

Obojsmerná premávka

Značka upozorňuje na úsek cesty, kde je na rozdiel od predchádzajúceho úseku dočasná alebo trvalá premávka v oboch smeroch; na konci takého úseku sa používa značka č. IP 3b. Značka č. A 21 sa používa aj pri skončení smerového rozdelenia cesty a možno ju použiť aj ako predbežnú značku v kombinácii s dodatkovou tabuľkou č. E 2 s uvedením skutočnej vzdialenosti k predmetnému miestu.

Električka

Značka upozorňuje, ak je to potrebné v záujme bezpečnosti cestnej premávky, na miesto, kde električka križuje smer jazdy ostatných vozidiel.

Kolóny

Značka upozorňuje na úsek cesty, kde sa vytvára kolóna vozidiel, resp. rad pohybujúcich sa vozidiel v jednej stope za sebou (v jazdnom pruhu) alebo vedľa seba rovnakým smerom najmä pri veľkej intenzite cestnej premávky, napríklad v dlhých stúpaniach na horských priechodoch alebo ako následok dopravnej nehody alebo práce na ceste a podobne.

Tunel

Značka vopred upozorňuje na tunel alebo podjazd; ak v záujme bezpečnosti cestnej premávky na tento prejazd platia určité obmedzenia, napríklad výškové, šírkové, alebo zákaz vjazdu pre niektoré druhy vozidiel a podobne, tak sa umiestňujú vopred pred objekt aj príslušné značky alebo príslušné dodatkové tabuľky.

Železničné priecestie so závorami

Značka upozorňuje na miesto, kde je železničné priecestie vybavené mechanickým zabezpečovacím zariadením.

Železničné priecestie bez závor

Značka upozorňuje na miesto, kde je železničné priecestie, ktoré nie je vybavené mechanickým zabezpečovacím zariadením.

Lietadlá

Značka upozorňuje na miesto, kde nad cestou v malej výške preletúvajú lietadlá.

Bočný vietor

Značka upozorňuje na úsek cesty, kde prudký bočný alebo nárazový vietor môže ohroziť bezpečnosť cestnej premávky.

Nehoda

Značka upozorňuje, ak je to potrebné v záujme bezpečnosti cestnej premávky, na vznik dopravnej nehody v smere jazdy vozidiel, ak je vyobrazená na elektronickom alebo elektromechanickom paneli pre premenné značky č. Z 11a alebo č. Z 11b.

Ak je použitá ako značka v kombinácii s dodatkovou tabuľkou č. E 12 s textom „ÚSEK ČASTÝCH DOPRAVNÝCH NEHÔD“ alebo ak je použitá ako značka na žltozelenom fluorescenčnom podklade a vo vrchnej časti tohto podkladu nad značkou je v čiernej farbe text „POZOR“ a v spodnej časti tohto podkladu je pod touto značkou text „NEHODOVÝ ÚSEK“ alebo „NEHODOVÉ MIESTO“ a pod týmto textom je dodatkovou tabuľkou č. E 4 vyznačená dĺžka úseku platnosti významu tejto značky, potom táto značka upozorňuje na úsek cesty s častým výskytom dopravných nehôd, kde vodiči musia dbať na zvýšenú opatrnosť pri prejazde takto označeným úsekom cesty.

Iné nebezpečenstvo

Značka upozorňuje na iné nebezpečné miesta ako na tie, ktoré možno označiť inou značkou.

Výstražný kríž pre železničné priecestie jednokoľajové

Značka označuje jednokoľajové železničné priecestie so závorami i bez závor s prejazdovým zabezpečovacím zariadením alebo bez neho a umiestňuje sa tesne pred železničné priecestie.

Výstražný kríž pre železničné priecestie viackoľajové

Značka označuje viackoľajové železničné priecestie so závorami i bez závor, s prejazdovým zabezpečovacím zariadením alebo bez neho a umiestňuje sa tesne pred železničné priecestie.

Návestná tabuľa ľavá/pravá

Značky upozorňujú na železničné priecestie a umiestňujú sa vo vzdialenosti 240 m, 160 m a 80 m pred železničným priecestím. Nad značkou č. A 27a a č. A 27b – 240 m sa umiestňuje značka č. A 25 alebo značka č. A 26. Ak je vzdialenosť medzi dvomi železničnými priecestiami kratšia ako 240 m, je pred nasledujúcim priecestím umiestnená značka č. A 25 alebo značka č. A 26 nad značkou č. A 28a a č. A 28b – 160 m, a ak je táto vzdialenosť kratšia ako 160 m, nad značkou č. A 29a a č. A 29b – 80 m; ak je táto vzdialenosť kratšia ako 80 m, používa sa značka č. A 29a a A29b – 80 m, nad ktorou je značka č. A 25 alebo značka č. A 26 s dodatkovou tabuľkou č. E 2 udávajúcou vzdialenosť k priecestiu. Ak je vzdialenosť medzi dvomi priecestiami kratšia ako 30 m, je značka pre obe priecestia spoločná; ak ide o železničné priecestia bez závor, je pod značkou č. A 26 umiestnená dodatková tabuľka č. E 1 s nápisom 2x. Na označenie železničného priecestia na odbočujúcu cestu sa používa dodatková tabuľka č. E 7, ktorá je umiestnená nad značkami č. A 27a až A 29b. Ak sa však priecestie nachádza na ceste menšieho dopravného významu, označuje sa len na tejto ceste, a ak je jeho vzdialenosť od križovatky menšia ako 80 m, používa sa aj tu dodatková tabuľka č. E 2 udávajúca vzdialenosť k priecestiu. Na vyznačenie tvaru križovania cesty so železničnou dráhou možno použiť dodatkovú tabuľku č. E 11, ktorá sa umiestňuje nad značkou č. A 29a a č. A 29b – 80 m. Značky č. A 27a až A 29b sa nepoužívajú pred prechodom električkovej dráhy označeným značkou č. P 3.

Kontakt

Francisciho 3288/35 , 058 01 Poprad (vedľa OC Forum)

TEL: +421 905 709 576 

EMAIL: info@autoskolapavuk.sk

Pin It on Pinterest

Share This