Zákazové značky

Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch

Značka zakazuje vjazd všetkým druhom vozidiel v oboch smeroch jazdy.

Zákaz vjazdu všetkých vozidiel

Značka zakazuje vjazd všetkým druhom vozidiel z jedného smeru jazdy. Z opačného smeru sa umiestňuje značka č. IP 3a alebo č. IP 3b.

Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel

Značka zakazuje vjazd všetkým motorovým vozidlám, ale nezakazuje vjazd električke.

Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka

Značka zakazuje vjazd všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka, ale nezakazuje vjazd električke.

Zákaz vjazdu osobných automobilov

Značka zakazuje vjazd osobným automobilom.

Zákaz vjazdu nákladných automobilov

Značka zakazuje okrem vjazdu nákladných automobilov aj vjazd ťahača prívesu, ťahača návesu a špeciálnych automobilov odvodených od nákladného automobilu alebo od autobusu; nezakazuje vjazd obytným automobilom a nákladným automobilom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg.

Zákaz vjazdu autobusov

Značka v záujme bezpečnosti cestnej premávky zakazuje vjazd autobusov na cesty, ktoré svojimi parametrami, napríklad šírkou alebo smerovými oblúkmi cesty, neumožňujú bezpečnú jazdu autobusov s prihliadnutím na ich rozmery, resp. na najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť. Značka sa používa i v prípadoch, keď je potrebné premávku autobusov vylúčiť z dôvodu ochrany životného prostredia.

Zákaz vjazdu motocyklov

Značka zakazuje vjazd motocyklov, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť je viac ako 45 km/h alebo ktorých zdvihový objem valcov motora je väčší ako 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora a najväčší čistý výkon je väčší ako 4 kW alebo ktorých najväčší trvalý menovitý výkon je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora z dôvodu ochrany životného prostredia alebo v záujme bezpečnosti cestnej premávky.

Zákaz vjazdu traktorov

Značka zakazuje vjazd traktorom a všetkým zvláštnym motorovým vozidlám, ako sú napríklad jednonápravové kultivačné traktory, motorové dopravné vozíky, motorové ručné vozíky, samohybné poľnohospodárske a lesné stroje a pojazdné pracovné stroje.

Zákaz vjazdu malých motocyklov

Značka zakazuje vjazd malých motocyklov s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou 45 km/h, ktorých zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora a najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW alebo ktorých najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora z dôvodu ochrany životného prostredia alebo v záujme bezpečnosti cestnej premávky.

Zákaz vjazdu bicyklov

Značka zakazuje vjazd bicyklov; zákaz sa nevzťahuje na prípady, keď je bicykel tlačený.

Zákaz vjazdu jazdcov na koňoch

Značka zakazuje vjazd jazdcom na koňoch; zákaz sa vzťahuje aj na prípady, ak je kôň vedený osobou za uzdu alebo za vodidlo.

Zákaz vstupu chodcov

Značka zakazuje vstup chodcov a používa sa tam, kde je nutné v záujme bezpečnosti cestnej premávky vylúčiť pohyb chodcov, pre ktorých sú spravidla k dispozícii iné trasy.

Zákaz vstupu korčuliarov

Značka zakazuje vstup osôb pohybujúcich sa na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom zariadení a používa sa na označenie miest, kde je pohyb na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom zariadení zakázaný.

Zákaz vjazdu záprahových vozidiel

Značka zakazuje vjazd záprahových vozidiel a používa sa predovšetkým v prípadoch, keď premávka záprahových vozidiel vzhľadom na ich rýchlosť jazdy a na rozmer by mohla ohroziť bezpečnosť a plynulosť ostatnej cestnej premávky.

Zákaz vjazdu ručných vozíkov

Značka zakazuje vjazd ručným vozíkom s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm tam, kde je žiaduce premávku ručných vozíkov vylúčiť vzhľadom na rýchlosť jazdy k ostatnej cestnej premávke a na bezpečnosť osôb, ktoré vozík tlačia alebo ťahajú.

Zákaz vjazdu motorových vozidiel s prívesmi

Značka zakazuje vjazd motorových vozidiel s prívesmi, napríklad s obytnými, nákladnými a podobne.

Zákaz vjazdu vyznačených vozidiel

Značka zakazuje vjazd vozidlám vyznačených druhov; tieto druhy vozidiel sa vyznačujú významovými symbolmi zo značiek č. B 4 až B 17 a č. B 21 a č. B 22.

Zákaz jazdy motorových vozidiel vo vzdialenosti kratšej, ako je vyznačené

Značka zakazuje vodičovi motorového vozidla jazdu za motorovým vozidlom idúcim pred ním vo vzdialenosti kratšej, ako je vyznačené na značke.

Zákaz vjazdu vozidiel alebo súprav vozidiel, ktorých dĺžka presahuje vyznačenú hranicu

Značka zakazuje vjazd vozidlám alebo súprav vozidiel, ktorých dĺžka vrátane nákladu presahuje vyznačenú hranicu na značke.

Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci

Značka zakazuje vjazd vozidlám prepravujúcim výbušniny, ľahko horľavé alebo inak nebezpečné veci a ktoré musia byť označené podľa osobitného predpisu.V prípade vyznačenia zákazu prejazdu vozidiel prepravujúcich určené nebezpečné veci cez tunel je táto značka doplnená dodatkovou tabuľkou č. E 14. V takomto prípade sa zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci vzťahuje len na vozidlá, ktoré sú obmedzené príslušnou dodatkovou tabuľkou.

Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody

Značka zakazuje vjazd týchto vozidiel prepravujúcich náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody, napríklad prepravujúcich ropu, ropné materiály alebo iné látky. Množstvo, prípadne druh nákladu možno vyznačiť na príslušnej dodatkovej tabuľke.

Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých šírka presahuje vyznačenú hranicu

Značka zakazuje vjazd vozidlám, ktorých skutočná šírka presahuje vyznačenú hranicu, pričom rozhodujúca je okamžitá šírka vozidla vrátane nákladu.

Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých výška presahuje vyznačenú hranicu

Značka zakazuje vjazd vozidlám, ktorých skutočná výška presahuje vyznačenú hranicu, pričom rozhodujúca je okamžitá výška vozidla vrátane nákladu.

Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu

Značka zakazuje vjazd vozidlám, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu na značke, najmä na mostné objekty, ktorých dovolená zaťažiteľnosť neumožňuje vjazd vozidlám, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu povolenú pre bežnú cestnú premávku. Pri jazdnej súprave sa obmedzenie okamžitej hmotnosti vzťahuje na jednotlivé vozidlá súpravy. Ak je značka doplnená dodatkovou tabuľkou s nápisom „Jediné vozidlo …t“, smie do takto označeného úseku vojsť jediné vozidlo, ktorého okamžitá hmotnosť, ak ide o súpravu, okamžitá hmotnosť všetkých vozidiel súpravy, síce presahuje údaj na značke, nie však údaj na dodatkovej tabuľke; vodič je povinný zabezpečiť, aby na taký úsek nevchádzali súčasne z nijakého smeru iné vozidlá, pričom na tento účel možno zastavovať iné vozidlá. Okamžitá hmotnosť znamená skutočnú hmotnosť vozidla s nákladom, vodičom a s cestujúcimi.

Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť pripadajúca na nápravu presahuje vyznačenú hranicu

Značka zakazuje vjazd vozidlám, ktorých okamžitá hmotnosť pripadajúca na nápravu presahuje vyznačenú hranicu. Značkou sa označujú úseky ciest a mostné objekty, ktorých dovolená zaťažiteľnosť neumožňuje vjazd vozidlám, pri ktorých zaťaženie na ktorúkoľvek nápravu presahuje vyznačenú určenú hranicu. Okamžitá hmotnosť znamená skutočnú hmotnosť vozidla s nákladom, vodičom a s cestujúcimi.

Zákaz odbočovania vpravo / vľavo

Značky zakazujú odbočovanie vpravo / vľavo napríklad na križovatke, na miesto mimo cesty, na poľnú cestu, lesnú cestu, cestičku pre cyklistov, do obytnej zóny alebo do pešej zóny.

Zákaz otáčania

Značka zakazuje otáčanie vozidiel najmä v prípadoch, v ktorých môže otáčanie ohrozovať bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Zákaz predchádzania

Značka zakazuje vodičovi predchádzať motorové vozidlo vľavo; motocykel bez postranného vozíka možno predchádzať.

Koniec zákazu predchádzania

Značka končí platnosť obmedzenia vyznačeného značkou č. B 29a, ak nie je skôr skončené inak.

Zákaz predchádzania pre nákladné automobily

Značka zakazuje vodičovi nákladného automobilu s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg predchádzať motorové vozidlo vľavo; motocykel bez postranného vozíka možno predchádzať.

Koniec zákazu predchádzania pre nákladné automobily

Značka končí platnosť obmedzenia vyznačeného značkou č. B 30a, ak nie je skôr skončené inak.

Najvyššia dovolená rýchlosť

Značka zakazuje vodičovi prekročiť rýchlosť v kilometroch za hodinu vyznačenú číslom na značke; značka končí platnosť predchádzajúcej značky č. B 31a s iným údajom na značke, ak nie je skôr skončená inak.

Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti

Značka končí platnosť obmedzenia vyznačeného značkou č. B 31a, ak nie je skôr skončené inak. Na značke č. B 31b sa v takom prípade použije zhodný významový symbol z použitej značky č. B 31a.

Zákaz zvukových výstražných znamení

Značka zakazuje vodičovi používať zvukové výstražné znamenia a osadzuje sa najmä na cestách, ktoré vedú v blízkosti zdravotníckych, kúpeľných a podobných zariadení.

Koniec zákazu zvukových výstražných znamení

Značka končí platnosť obmedzenia vyznačeného značkou č. B 32a, ak nie je skôr skončené inak.

Zákaz státia

Značka sa používa najmä v prípadoch, keď je nutné v záujme bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a s prihliadnutím na miestne podmienky zakázať státie vozidiel a umožniť iba ich zastavenie napríklad najmä na účel zásobovania.

Zákaz zastavenia

Značka sa používa v prípade, keď by zastavenie vozidla mohlo s prihliadnutím na dané dopravné podmienky výrazne ohroziť bezpečnosť cestnej premávky alebo narušiť jej plynulosť.

Zákaz státia v nepárnych dňoch

Značka zakazuje státie v nepárnych kalendárnych dňoch v mesiaci.

Zákaz státia v párnych dňoch

Značka zakazuje státie v párnych kalendárnych dňoch v mesiaci.

Iný zákaz

Značka určuje iný zákaz ako ten, ktorý možno vyznačiť inou zákazovou značkou. Zákaz je vyjadrený príslušným stručným nápisom vnútri tejto značky, napríklad „PREJAZD ZAKÁZANÝ“, „NAKLADANIE A SKLADANIE TOVARU ZAKÁZANÉ“, alebo ak sa použije nápis „PREJAZD ZAKÁZANÝ“, nesmie vodič prejsť takto označeným úsekom bez toho, aby jazdu prerušil napríklad s cieľom naložiť alebo zložiť náklad a podobne. Ak sa v záujme bezpečnosti premávky použije nápis „LPG“, „CNG“ alebo „LNG“, je tým vyjadrený zákaz vjazdu vozidiel, ktoré vo svojom pohonnom systéme využívajú skvapalnený ropný plyn LPG, stlačený zemný plyn CNG alebo skvapalnený zemný plyn LNG, najmä do miest, kde by pri úniku LPG, CNG alebo LNG mohlo dôjsť k ich vznieteniu. Ak sa v záujme ochrany životného prostredia použije nápis „EURO X“, pričom za „X“ sa podľa potreby dosadí vhodné číslo, je tým vyjadrený zákaz vjazdu vozidiel, ktoré nespĺňajú emisné limity „EURO X“ a nižšie

Povinnosť zastaviť vozidlo

Značka zakazuje pokračovať v jazde bez zastavenia vozidla na cestnom hraničnom priechode. V spodnej časti tejto značky sa uvádza preklad nápisu CLO v jazyku susedného štátu. Ak je namiesto nápisu CLO nápis STOP, značka zakazuje pokračovať v jazde bez zastavenia vozidla na mieste uvedenom v spodnej časti značky, napríklad POLÍCIA, KONTROLA a podobne.

Koniec viacerých zákazov

Značka končí platnosť značiek č. B 29a, č. B 30a, č. B 31a a č. C 15, ak nie je skôr skončená inak; ak sú použité najmenej dve z týchto značiek spoločne, umiestňuje sa na konci platnosti obmedzení vyplývajúcich zo spoločného použitia značiek.

Kontakt

Francisciho 3288/35 , 058 01 Poprad (vedľa OC Forum)

TEL: +421 905 709 576 

EMAIL: info@autoskolapavuk.sk

Pin It on Pinterest

Share This